Odjel za psihologiju
Informacije

mr. sc. Lozena Ivanov

Rođena je u Zadru. Osnovno i srednje obrazovanje završila je u Zadru. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zadru 1992. godine. Godine 1996. primljena je na Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru u zvanju predavača, a 2001. godine birana je u zvanje višeg predavača i izvodi nastavu iz područja opće i edukacijske psihologije. Magistrirala je 2008. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bila je uključena u istraživački projekt prof. dr. sc. Izabele Sorić «Medijacijska uloga emocija u procesu samoregulacije učenja» te preko Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru u Tempus projekt „Education of Equal Opportunities at Croatian Universities“. U više navrata bila je član Organizacijskog odbora međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Dani psihologije u Zadru. Izlagala je radove na više znanstvenih i stručnih skupova.