Odjel za psihologiju

Diplomirani od 1983. do 1989.


Ime i prezime

Naslov

Mentor

Datum

1982

Slavoljubka Zarić

Vizuo-motorna percepcija retardirane i normalne djece

Ilija Manenica

10.12.1982.

1983

Mamče Ilić

Hijerarhijska struktura pozitivnih i negativnih motiva učenja srednjoškolaca koji su više i koji su manje zadovoljni stručnim usmjerenjem u kojem se nalaze

Tomislav Grgin

24.02.1983.

Nives Antica

Zrelost za školu u odnosu na redoslijed rođenja

Katica Lacković-Grgin

21.03.1983.

Bosiljka Tokić Polak

Stav prema ulozi spola u odnosu na socijalni i sociometrijski status učenika

Katica Lacković-Grgin

05.10.1983.

Elna Marfat

Uspoređivanje nekih psiholoških i socio-ekonomskih varijabli s brojem bolničkih liječenja zbog alkoholizma

Ilija Manenica

10.10.1983.

1984

Maja Deković

Položaj u grupi u odnosu na tip moralnog suđenja kod djece predškolske dobi

Katica Lacković-Grgin

14.03.1984.

Mladen Mavar

Komparacija rezultata mlađih alkoholičara u kliničkom tretmanu i nealkoholičara u Lurijinom testu pamćenja

Tomislav Grgin

23.05.1984.

Sanda Zekić

Problemi zaposlenih i nezaposlenih adolescenata različitog spola a jednakog socijalnog porijekla i kronološke dobi

Katica Lacković-Grgin

06.06.1984.

Tončica Ursić

Psihološki apsketi prevalencije registriranih događaja u „crnim kronikama“ dnevne štampe

Branko Milosavljević

20.06.1984.

Vesna Trutanić

Jedinci u obitelji i njihov položaj u razrednom kolektivu

Katica Lacković-Grgin

27.06.1984.

Dragica Sučić

Razlike u retenciji sadržaja iz istog predmeta na kraju sata nove građe i nakon nejednakog broja interpoliranih sati nastave iz različitih predmeta

Tomislav Grgin

21.12.1984.

Dijana Katić

Razlike između normalne i inteligentno nedovoljno razvijene djece u nekim kognitivnim i motornim aspektima ponašanja

Ilija Manenica

27.12.1984.

1985

Ljiljana Nakić

Usporedba radnih vrijednosti, nekih radnih i osobnih varijabli radnika sa zadovoljstvom na poslu

Ilija Manenica

28.02.1985.

Faim Tunović

Socijalne, demografske i psihološke karakteristike maloljetnih delinkvenata recidivista i nerecidivista

Branko Milosavljević

21.03.1985.

Ljiljana Kunac

Odnos varijabli socijalne okoline, stavova prema radu i crta ličnosti radnika sa zadovoljstvom na radu

Ilija Manenica

22.03.1985.

Ilija Matanović

Usporedba radne uspješnosti u različitim smjenama rada

Branko Milosavljević

22.04.1985.

Arman Božin

Usporedba nekih radnih i psiholoških varijabli radnika u uvjetima rada sa slobodnim i nametnutim radnim ritmom

Ilija Manenica

05.06.1985.

Ksenija Mimica

Procjenjivanje školskih pismenih zadaća nejednake kvalitete rukopisa

Tomislav Grgin

19.06.1985.

Silva Brešan

Odnos faktora fizikalne radne okoline, stavova prema nekim aspektima rada i zadovoljstva radnika s poslom

Ilija Manenica

24.06.1985.

Ivan Balažić

Odnos između „realne“ i percipirane strukture pitanja rješavanih na sjednicama organa samoupravljanja u nekim radnim organizacijama u Đakovu

Branko Milosavljević

10.07.1985.

Vera Tolić

Hijerarhija radnih vrijednosti i apsentizam

Branko Milosavljević

18.09.1985.

Tanja Rončević

Utjecaj emocionalnog stanja na percepciju socijalnih situacija

Branko Milosavljević

07.10.1985.

Grozdana Balić

Utjecaj modela ponašanja odraslih na prosocijalno ponašanje kod djece mlađeg školskog uzrasta

Branko Milosavljević

10.10.1985.

1986

Nives Živković

Socijalno-demografski aspekti zadovoljstva porodičnim životom

Branko Milosavljević

15.01.1986.

Gorana Bilušić

Analiza radnih vrijednosti u udžbenicima proizvodnog i neproizvodnog smjera

Branko Milosavljević

04.02.1986.

Melita Škara

Hijerarhijske facete znanja nejednake složenosti đaka „strogih“ i „blagih“ nastavnika ocjenjivača

Tomislav Grgin

20.03.1986.

Vanja Cvjetan

Neke lične i sociodemografske osobine adolescentica koje čitaju „ljubiće“

Katica Lacković-Grgin

18.04.1986.

Jelena Rašuo

Sadržaj razvojne psihologije u člancima o odgoju djeteta u ilustrovanom časopisu za žene „Svijet“ i časopisu za školska i pedagoška pitanja „Školski svijet“

Katica Lacković-Grgin

22.04.1986.

Mirjana Begonja

Neke karakteristike ličnosti nastavnika kao mogući faktor njihove osobne jednadžbe u procjeni đačkog znanja

Tomislav Grgin

23.04.1986.

Biljana Bolić

Reprodukcija testova perceptivno motoričke zrelosti djece sa strabizmom dobi 4-7 godina

Ilija Manenica

29.05.1986.

Janja Granić

Socijalno-psihološke karakteristike adolescenata toksikomana i adolescenata netoksikomana

Branko Milosavljević

04.06.1986.

Nera Nimac Kalcina

Sociometrijska struktura i vrijednosti ego-ideala djece koja žive u domu i djece koja žive u porodici

Branko Milosavljević

04.06.1986.

Estela Petković

Odnos faktora radne okoline i zadovoljstva s poslom radnika u različitim industrijskim granama i tehnološkim razinama

Ilija Manenica

12.06.1986.

Boris Milavić

Relacije nekih aspekata koncepta o sebi, intelektualnih sposobnosti i školskog uspjeha adolescenata

Tomislav Grgin

10.10.1986.

Gordana Kos

Usporedba nekih procesnih modela zadovoljstva poslom

Ilija Manenica

15.10.1986.

Goran Opačić

Interpersonalna orijentacija: Konstrukcija skale i validacija konstrukta

Petar Bezinović

15.10.1986.

Edi Žitnik

Neki aspekti self-koncepta i percepcije interpersonalnih odnosa kod adolescenata u porodicama bez oca

Katica Lacković-Grgin

15.10.1986.

Katarina Čolak

Promjene nekih psiholoških varijabli za vrijeme izvođenja kontroliranih pokreta

Ilija Manenica

21.11.1986.

1987

Mira Dukić

Osobine ličnosti i stavovi u funkciji trajanja grupne edukacije

Viktor Božičević

10.02.1987.

Ines Erceg

Određivanje značenja Rorscachovih mrlja kod shizofrenih i normalnih

Ilija Manenica

12.02.1987.

Goranka Košutić

Narcisoidnost i sociometrijski status učenika

Ilija Manenica

12.02.1987.

Zoran Matulović

Utjecaj katapultiranja na neke psihofiziološke varijable

Ilija Manenica

20.05.1987.

Darko Miljković

Efekti rješavanja kognitivnih zadataka na električnu aktivnost mozga

Ilija Manenica

26.05.1987.

Trpimir Jurić

Pokušaj određivanja etiologije abdominalnih kolika kod školske djece

Viktor Božičević

13.06.1987.

Ivan Čeko

Analiza malih oglasa „Starta“ i „Arene“ u kojima se traži partnerstvo osobama suprotnog spola

Zora Raboteg Šarić

11.11.1987.

1988

Doris Matešić

Praznovjerje u odnosu na neke osobine ličnosti i socijalnu okolinu ispitanika

Zora Raboteg-Šarić

18.02.1988.

Danica Domazet

Komparacija postignuća u Bender-Gestalt testu djece enuretičara i kontrolne grupe ispitanika

Viktor Božičević

30.03.1988.

Bogdana Marinković-Poljak

Objektivnost različitih načina procjenjivanja školskih pisanih zadaća

Tomislav Grgin

16.06.1988.

Sanja Perica

Konstrukcija i validacija testa za mjerenje varijeteta znanja

Tomislav Grgin

16.06.1988.

Izabela Cvek

Usporedba dvaju modela kauzalne atribucije školskog (ne)uspjeha

Katica Lacković-Grgin

28.06.1988.

Marica Ravlić

Ispitivanje egalitarizma spolnih uloga kod adolescenata

Zora Raboteg Šarić

28.06.1988.

Anela Medak

Promjene nekih EKG i tapping parametara u funkciji promjena informacijskog opterećenja

Ilija Manenica

13.07.1988.

Violeta Banić

Vizualna retencija učenika sa smetnjama čitanja i bez smetnji čitanja

Krešimir Ribić

23.11.1988.

Jasminka Šprljan Sužnjević

Sudjelovanje u različitim organiziranim društvenim aktivnostima i neke osobine ličnosti adolescenata

Krešimir Ribić

23.11.1988.

Jadranka Perić

Značenje rada za stare

Branko Milosavljević

28.12.1988.

Mario Bebić

Ispitivanje odnosa zadovoljstva sveučilišnim predavanjem i studentske percepcije nekih osobina nastavnika

Katica Lacković-Grgin

1988

1989

Vesna Ležaja

Socio-demografske karakteristike suicidenata u Lici

Branko Milosavljević

11.01.1989.

Vesna Reić

Model za određivanje veličine mentalnog napora

Ilija Manenica

02.06.1989.

Nadežda Litrić

Izvori samopoštovanja u petogodišnje djece

Katica Lacković-Grgin

22.06.1989.

Nevena Ćupić

Opisne ocjene učenika i njihovi rezultati u testovima inteligencije i znanja

Tomislav Grgin

22.06.1989.

Patricija Padelin

Komparacija nekih psiholoških aspekata starijih osoba različitih vrsta smještaja

Katica Lacković-Grgin

06.07.1989.

Marina Novaković

Komparacija rezultata u Harrower-Ericksonovom testu primjene Rorschachovih tablica na neuroticima i „normalnim“ ispitanicima

Krešimir Ribić

28.09.1989.

Sonja Palinić

Socijalna okupljenost porodice urbane sredine i neki vidovi socijalno neprihvatljivog ponašanja adolescenata

Branko Milosavljević

25.10.1989.

Snežana Trivić

Usporedba skupine alkoholičara i nealkoholičara s obzirom na umor u smjenama

Branko Milosavljević

15.11.1989.

Snježana Komazec

Neke osobine ličnosti i školski uspjeh predadolescenata u odnosu na redoslijed njihova rođenja

Katica Lacković-Grgin

22.11.1989.

Maja Čepulo

Varijeteti učeničkih znanja i njihove verbalne spacijalne sposobnosti 

 Tomislav Grgin

 1989

Jadranka Radnić