Odjel za psihologiju

Diplomirani od 1990. do 1999.

Ime i prezime

Naslov

Mentor

Datum

1990

Maja Kandijaš

Prilog validaciji skale altruizma-relacije s nekim osobinama ličnosti i procjenama drugova o prosocijalnom ponašanju ispitanika

Zora Raboteg-Šarić

12.01.1990.

Gordan Bošković

Samopoimanje i sociometrijski status učenika iznadprosječne inteligencije

Tomislav Grgin

20.04.1990.

Snježana Nakić

Socijalna okupljenost i roditeljski kriticizam

Branko Milosavljević

20.04.1990.

Marijo Limov

Ispitivanje efekata mentalnog opterećenja na parametre tappinga nogom i rukom u uvjetima spontanog i maksimalnog ritma

Ilija Manenica

11.06.1990.

Vesna Fabijanović

Primjena projektivnih tehnika u diferencijalnoj dijagnostici shizofrenih, neurotičnih i „normalnih“ ispitanika

Krešimir Ribić

08.10.1990.

Rajka Milković

Promjene nekih psihofizioloških varijabli u uvjetima složenih reakcija i nametnutog ritma rada

Ilija Manenica

15.10.1990.

Nives Marinčić

Samopoimanje mladih i njihov sociometrijski položaj u razrednom kolektivu

Katica Lacković-Grgin

27.11.1990.

Grozdana Biočić

Školski uspjeh učenika s različitom etiologijom oštećenja sluha

Krešimir Ribić

1990

Inga Goliaš

Povezanost načina rada s nekim psihosomatskim poteškoćama i zadovoljstvom s poslom

Ilija Manenica

1990

Snježana Jovanović

Psihofiziološke reakcije na nametnuti ritam kod anksioznih ispitanika

Ilija Manenica

1990

Iris Kapetanović

Ispitivanje prosocijalne orijentacije i nekih determinanti ponašanja dobrovoljnih davalaca krvi

Zora Raboteg-Šarić

1990

Dragana Savčić

Dimenzionalnost lokusa kontrole u relaciji s nekim aspektima samopoimanja

Petar Bezinović

1990

Damir Tomičić

Validacija upitnika zadovoljstva s poslom i njegove relacije sa zadovoljstvom nekim aspektima života

Ilija Manenica

1990

Marija Čondić-Begov

 

 

 

1991

Elizabeta Matešić

Usporedba subjektivnih i objektivnih pokazatelja radne uspješnosti

Vladimir Takšić

27.06.1991.

Ana Bautović

Komparacija rezultata u testu inteligencije tipa "papir-olovka" i rezultata njegove ekranske prezentacije

Ilija Manenica

1991

Jasna Dražina

Anksioznost i uspjeh učenika srednje škole

 

03.07.1991.

1992

Gabrijela Ivković

Inteligencija učenika u relaciji s njihovom percepcijom razredne psihosocijalne okoline učenja

Tomislav Grgin

08.05.1992.

Lozena Ivanov

Načini suočavanja sa stresom u ratu

Vladimir Takšić

13.07.1992.

Jasenka Krišto

Kvaliteta i kvantiteta interakcije roditelj-dijete u relaciji sa samopoštovanjem

Katica Lacković-Grgin

25.09.1992.

Dario Vučenović

Ispitivanje odnosa između razine aktivacije i kratkotrajnog pamćenja

Ilija Manenica

30.11.1992.

Nataša Kosanović

Dječja koncepcija rata i mira

Katica Lacković-Grgin

02.12.1992.

Mario Pešut

Obiteljska interakcija i samopoimanje adolescenata kojima su izrečene odgojno-popravne mjere

Vladimir Takšić

11.12.1992.

Asija Balić

Neki psihosocijalni aspekti i depresivnost starijih osoba koje žive u različitim uvjetima smještaja

Krešimir Ribić

 

Najda Miljas

 

 

 

Ivana Žuljević

 

 

 

1993

Višnja Perin Grzunov

Evaluacija klasifikacijskog postupka na studiju psihologije u Zadru

Vladimir Takšić

15.01.1993.

Nataša Krošnjar

Efekti opterećenja perceptualno motornim zadacima na neke psihofiziološke varijable

Ilija Manenica

04.02.1993.

Darinka Rako Topčić

Nezaposlenost kao izvor anksioznosti visoko obrazovanih osoba

Katica Lacković-Grgin

10.02.1993.

Elvira Glavan

Analiza ratnog programa lokalnog radija protivničke strane

Ilija Manenica

03.03.1993.

Anita Barišić

Analiza vijesti s obzirom na situaciju na bojištu

Ilija Manenica

04.03.1993.

Erika Vrkić

Neke karakteristike ličnosti delinkventne i nedelinkventne djece

Krešimir Ribić

05.04.1993.

Ivana Beram-Ramljak

Anksioznost i psihosomatske tegobe kod žena, ratnih prognanica

Krešimir Ribić

08.07.1993.

Roberta Stručić Kosović

Crtež kuće kao indikator stupnja intelektualnog razvoja školske djece

Krešimir Ribić

28.07.1993.

Vladimira Becić

Stres u adolescenciji-pokušaj mjerenja

Katica Lacković-Grgin

30.09.1993.

Davorka Šerić

Neke karakteristike ličnosti učenika srednje škole i njihov školski uspjeh

Krešimir Ribić

29.10.1993.

1994

Marika Tadić

Pouzdanost i faktorska struktura upitnika za mjerenje razredne psihosocijalne klime učenja

Tomislav Grgin

23.03.1994.

Lidija Tomaš

Self-koncept u maloljetnih delinkvenata

Krešimir Ribić

09.06.1994.

Majda Čavka

Anksioznost i načini suočavanja sa stresom u ratu

Vladimir Takšić

13.06.1994.

Stela Ferić

Efekti rata na uspjeh djece u školi

Katica Lacković-Grgin

11.07.1994.

Ivana Kale

Stres kod nastavnika i načini suočavanja sa stresom

Tomislav Grgin

15.11.1994.

Ivana Jelinčić

Evaluacija bolničkog tretmana paranoidnih shizofreničara psihologijskim testiranjem

Krešimir Ribič

22.12.1994.

Ivana Beram

Unutarnja konzistencija i faktorska struktura NS-upitnikaza mjerenje nastavničkog stresa

Tomislav Grgin

1994.

1995

Danijela Petelinc

Socio-demografske karakteristike suicidenata u Dalmaciji

Krešimir Ribić

23.03.1995.

Slavica Jurčević

Konstrukcija testova za selekciju kandidata na studiju filmske i televizijske montaže

Vladimir Takšić

24.04.1995.

Vesna Knežević Andrović

Anksioznost na ispitima različite težine

Vladimir Takšić

13.06.1995.

Vesna Bojanić

Vizuografičke sposobnosti i taktilna diskriminacija učenika s retardacijom u čitanju i normalnih čitača

Krešimir Ribić

29.06.1995.

Vesna Gardun

Školsko samopoimanje učenika u osnovnim i srednjim školama

Tomislav Grgin

25.09.1995.

1996

Marjana Kurić

Anksioznost adolescenata u relaciji s obiteljskom interakcijom i nekim aspektima samopoimanja

Vladimir Takšić

03.01.1996.

Sanja Cvenić

Konativni i kognitivni prediktori školskog uspjeha

Vladimir Takšić

04.01.1996.

Vedrana Ždero

Provjera Endlerovog modela anksioznosti i načina suočavanja sa stresom

Vladimir Takšić

25.04.1996.

Vladislav Vujčić

Promjene u emocionalnom stanju kroz različite ispitne situacije

Vladimir Takšić

25.04.1996.

Anita Buha Rebić

Utjecaj ratnih stresora na posttraumatski stresni poremećaj kod djece

Vladimir Takšić

20.06.1996.

Zvjezdan Penezić

Zadovoljstvo životom-provjera konstrukta

Katica Lacković-Grgin

28.06.1996.

Iva Vidović

Anksioznost i načini suočavanja sa stresom kod prognanika

Vladimir Takšić

09.07.1996.

Mirjana Radić

Neki prediktori poremećaja pažnje i hiperaktivnosti kod djece

Katica Lacković-Grgin

27.09.1996.

Nevena Šimičević

Problemi, zadovoljstvo životom i percepcija budućnosti povratnika

Katica Lacković-Grgin

07.11.1996.

1997

Nataša Šimić

Ispitivanje promjena nekih psihofizioloških i radnih varijabli tijekom menstrualnog ciklusa

Ilija Manenica

31.01.1997.

Kristijana Ćaleta

Usamljenost i njezini korelati na početku studija

Katica Lacković-Grgin

06.02.1997.

Blago Rezić

Lokus kontrole zdravlja osoba rizičnog zdravstvenog ponašanja

Katica Lacković-Grgin

27.05.1997.

Dijana Hrga

Korelati stereotipa o starima

Katica Lacković-Grgin

30.06.1997.

Željko Jurin

Provjera modela emocionalne inteligencije J.D. Mayera i P. Saloveya

Katica Lacković-Grgin

07.07.1997.

Romilda Roje

Depresivnost kod adolescenata u odnosu na njihovu privrženost roditeljima i vršnjacima

Katica Lacković-Grgin

10.07.1997.

Silvana Tokić

Neki korelati motivacije za roditeljstvo

Katica Lacković-Grgin

11.07.1997.

Renata Papić

Neki aspekti anksioznosti i posttratumatskog stresnog poremećaja kod prognanika i povratnika

Ilija Manenica

16.10.1997.

Maja Volarević

Razlike u anksioznosti i načinu suočavanja sa stresom kod prognanika i neprognanika

Ilija Manenica

19.11.1997.

1998

Anita Pedisić

Stavovi prema osobama s tjelesnim teškoćama

Katica Lacković-Grgin

30.01.1998.

Dino Cvitanović

Anksioznost i načini suočavanja sa stresom u stomatološkoj ambulanti

Katica Lacković-Grgin

11.03.1998.

Lotea Kokora

Usamljenost: Razlike u iskustvu i uzrocima s obzirom na različite socio-demografske varijable

Katica Lacković-Grgin

11.05.1998.

Marija Ćalušić

Usamljenost,afilijativna motivacija i socijalne strategije u kasnoj adolescenciji

Katica Lacković-Grgin

30.06.1998.

Marina Nekić

Usamljenost i samoća: njihovi korelati u kasnoj adolescenciji

Katica Lacković-Grgin

22.09.1998.

Silvana Rakocija

Anksioznost učenika različite dobi i spola u odnosu na njihovo samopoštovanje i školski uspjeh

Tomislav Grgin

14.10.1998.

Jasmina Sočković

Odnos agresivnosti, empatije i kvalitete obiteljske interakcije kod adolescenata

Katica Lacković-Grgin

23.11.1998.

Maja Veljković

Odnos nekih kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika socijalne mreže adolescenata s njihovom usamljenošću

Katica Lacković-Grgin

27.11.1998.

Maja Matulović Pivac

Stilovi života srednjoškolaca

Katica Lacković-Grgin

18.12.1998.

Sanja Sikirić

Dispozicijsko i situacijsko suočavanje učenika sa stresom u relaciji s njihovim školskim uspjehom i nekim demografskim varijablama

Tomislav Grgin

21.12.1998.

Margareta Jurišić

Usporedba adolescenata iz potpunih i nepotpunih obitelji u nekim osobnim i interpersonalnim varijablama

Katica Lacković-Grgin

22.12.1998.

1999

Ivana Ukas

Ispitivanje dječjeg suočavanja sa stresom u odnosu na spol, dob, samopoštovanje i školski uspjeh

Tomislav Grgin

20.01.1999.

Sandra Žutelija

Odnos usamljenosti s sramežljivošću i samo-otkrivanjem u adolescentskom periodu

Katica Lacković-Grgin

16.02.1999.

Silvija Mihaljević

Emocionalna inteligencija i njen odnos s nekim interpersonalnim značajkama

Katica Lacković-Grgin

23.02.1999.

Željka Vlaić

Dijagnostički postupci u programu profesionalne orijentacije i njihova prediktivna vrijednost

Tomislav Grgin

09.03.1999.

Žana Pavlović

Kvaliteta i zadovoljstvo životom prognanika i povratnika u funkciji vremena

Ilija Manenica

08.04.1999.

Marijan Mihić

Odnos samoaktualiziranosti nastavnika i njihovih stavova prema integraciji djece s teškoćama u razvoju u redovne osnovne škole

Katica Lacković-Grgin

12.07.1999.

Mila Špinderk

Utjecaj sugestije na razinu aktivacije i efikasnost

Ilija Manenica

13.07.1999.

Melita Mardešić

Lokus kontrole i prilagodba studiju

Katica Lacković-Grgin

22.09.1999.

Gordana Pešut

Neki aspekti emocionalne inteligencije i zadovoljstvo životom

Tomislav Grgin

21.10.1999.

Ivo Matulić

Radne vrijednosti i njihovo subjektivno ostvarivanje u odnosu na zadovoljstvo poslom i zadovoljstvo životom

Ilija Manenica

03.11.1999.

Vedrana Radić

Odnos beznadnosti i kvalitete obiteljskih interakcija kod djece

Katica Lacković-Grgin

18.11.1999.

Lara Varkaš

Ispitivanje stavova, depresivnosti i zadovoljstva životom žena u menopauzi

Katica Lacković-Grgin

25.11.1999.

Tanja Kolega

Relacije samopoimanja, kauzalni atribucija i načina suočavanja

Katica Lacković-Grgin

01.12.1999.