Odjel za psihologiju

Diplomirani od 2000. do 2009.

Ime i prezime

Naslov

Mentor

Datum

2000

Stipe Živaljić

Neka obilježja izostanaka s posla u tekstilnoj industriji

Ilija Manenica

12.01.2000.

Željko Tomljenović

Anksioznost u odnosu na dob, spol i školski uspjeh

Katica Lacković-Grgin

25.01.2000.

Andrea Rakić

Zadovoljstvo brakom i atribucije negativnog ponašanja partnera

Katica Lacković-Grgin

25.02.2000.

Marija Ledenko

Odnos depresivnosti, asertivnosti i percepcije socijalne podrške kod djece

Izabela Sorić

10.03.2000.

Luka Marinović

Usporedba triju skala dječje depresije s obzirom na njihove psihometrijske karakteristike

Izabela Sorić

11.03.2000.

Edina Košta

Utjecaj stresnih životnih događaja i atribucijskog stila na anksioznost djece osnovnoškolske dobi

Izabela Sorić

16.03.2000.

Željka Turčinov

Depresivnost u dječjoj dobi u odnosu na kvalitetu obiteljskih interakcija

Izabela Sorić

20.03.2000.

Ira Milišić

Strategije učenja u relaciji s inteligencijom i školskim samopoimanjem

Izabela Sorić

19.05.2000.

Danijela Šunjić

Odnos dječjeg lokusa kontrole i depresivnosti

Izabela Sorić

19.05.2000.

Nikolina Korljan

Povezanost stavova prema homoseksualnim osobama s religioznošću i nekim sociodemografskim značajkama

Katica Lacković-Grgin

27.06.2000.

Ina Reić

Odnos nekih aspekata izvođenja pokreta i parametara efikasnosti

Ilija Manenica

13.07.2000.

Dragana Pleslić

Odnos stavova prema radu i radnih vrijednosti sa zadovoljstvom u poslu i zadovoljstvom u životu kod medicinskih sestara

Ilija Manenica

14.07.2000.

Daniela Valčić

Odnos afilijativne motivacije i prisnosti u prijateljstvu kod adolescenata

Katica Lacković-Grgin

22.09.2000.

Aleksandar Pinto

Odnos agresivnosti i kvalitete obiteljske interakcije kod djece osnovnoškolske  dobi

Izabela Sorić

05.10.2000.

Ana Svetić

Ispitivanje odnosa asertivnosti i ispitne anksioznosti i školskog uspjeha kod djece osnovnoškolske dobi

Izabela Sorić

05.10.2000.

2001

Marijana Plavšin

Relacija između generalnog vjerovanja u pravedan svijet i kvalitete življenja s obzirom na radni status ispitanika

Katica Lacković-Grgin

24.01.2001.

Andreana Bučić

Odnos kreativnosti, inteligencije i školskog uspjeha kod mlađih adolescenata

Izabela Sorić

09.02.2001.

Matilda Nobilo

Strategije suočavanja s usamljenošću kod osoba različitih sociodemografskih karakteristika

Katica Lacković-Grgin

27.02.2001.

Ivana Moranduzzo

Strategije suočavanja, samopoštovanje i anksioznost kod djece s astmom

Anita Vulić-Prtorić

10.04.2001.

Nataša Kekez

Način suočavanja sa stresom kod adolescenata u odnosu na optimizam i pesimizam

Anita Vulić-Prtorić

24.04.2001.

Tina Pavin

Odnos načina suočavanja sa stresom kod djece i nekih osobina ličnosti

Anita Vulić-Prtorić

27.04.2001.

Ivana Tucak

Generativnost u odrasloj dobi u relaciji s ishodima ranijih stadija razvoja, nekim sociodemografskim varijablama, životnim zadovoljstvom i percepcijom osobne (ne)kompetentnosti

Katica Lacković-Grgin

11.07.2001.

Slavica Šimić

Neke osobine ličnosti, stavovi i način ocjenjivanja kod nastavnika u osnovnoj školi

Izabela Sorić

13.11.2001.

Ana Roje

Socijalni odnosi i psihološko funkcioniranje starijih osoba različitog rezidencijalnog statusa

Katica Lacković-Grgin

30.11.2001.

2002

Katija Kalebić

Konstrukcija i validacija upitnika za ispitivanje PMS-a

Ilija Manenica

22.03.2002.

Danijel Perinčić

Neki korelati postnatalne depresije

Izabela Sorić

25.03.2002.

Anita Perica

Odnos anksioznosti, neuroticizma i predmenstrualnog sindroma

Ilija Manenica

28.05.2002.

Jelena Dadić

Samostišavanje, emocionalno izbjegavanje, depresija i osjećaj koherentnosti kod osoba oboljelih od malignih neoplazmi

Katica Lacković-Grgin

29.05.2002.

Ivona Mikulandra

Izvori radnog stresa, način ocjenjivanja i zadovoljstvo poslom kod nastavnika u osnovnoj školi

Izabela Sorić

02.07.2002.

Ana Slavić

Promjene parametara sinus aritmije u funkciji promjena rezidualnog mentalnog kapaciteta

Ilija Manenica

17.07.2002.

Sanja Mihaljević

Ispitivanje relacijskog i profesionalnog identiteta adolescenata

Katica Lacković-Grgin

23.09.2002.

Maja Milković

Anksioznost, stres i samopoštovanje kod adolescenata

Anita Vulić-Prtorić

30.09.2002.

Marija Senjanin

Ispitivanje nekih aspekata motivacije kod sportaša

Izabela Sorić

16.12.2002.

2003

Narcisa Lovrić

Stavovi adolescenata prema tjelesnom nasilju nad ženama i percipirana kvaliteta interakcije s roditeljima

Anita Vulić-Prtorić

06.05.2003.

Anijana Lelas

Predviđanje partnerovih samoprocjena u različitim domenama i zadovoljstvo brakom

Vera Ćubela Adorić

02.06.2003.

Ivana Knezović

Odnos socijalne i separacijske anksioznosti, stresa i samopoštovanja kod djece osnovnoškolske dobi

Anita Vulić-Prtorić

17.07.2003.

Ivica Milanja

Nadarenost učenika četvrtih razreda osnovne škole: identifikacija i neki korelati

Izabela Sorić

03.10.2003.

Ivana Pokrovac

Odnos intrinzične i ekstrinzične religioznosti sa životnim ciljevima i zadovoljstvom životom

Katica Lacković-Grgin

28.10.2003.

Anita Kovačević

Samostišavanje, privrženost i zadovoljstvo u bračnim odnosima

Katica Lacković-Grgin

18.11.2003.

Ankica Popović

 

   

Sandra Zelić

Provjera nekih psihometrijskih osobina Upitnika automatskih misli

Ana Proroković

15.12.2003.

2004

Tatjana Baradić

Odnos altruizma, agresivnosti i školskog uspjeha kod djece osnovnoškolske dob

Anita Vulić-Prtorić

2004.

Ivana Raffaelli

Roditeljski stil u relaciji sa samoregulacijom učenja i samopoštovanjem učenika

Izabela Sorić

21.05.2004.

Valerija Kramar

Odnos samoefikasnosti, agresivnosti i obiteljskih interakcija kod djece osnovnoškolske dobi

Anita Vulić-Prtorić

24.05.2004.

Nikolina Franić

Strah od uspjeha i strah od neuspjeha u relaciji s lokusom kontrole, samopoštovanjem i nekim obiteljskim varijablama

Izabela Sorić

12.07.2004.

Tina Pešušić

Emocionalna inteligencija i agresivnost adolescenata

Anita Vulić-Prtorić

14.07.2004.

Ivana Korana Fiamengo

Skala govorničkog samopouzdanja: adaptacija i provjera nekih psihometrijskih značajki

Ana Proroković

15.07.2004.

Tatjana Ninić

Odnos altruizma, agresivnosti i školskog uspjeha kod djece osnovnoškolske dobi

Anita Vulić-Prtorić

14.09.2004.

Ivana Mikulandra

Strategije učenja u relaciji sa samoefikasnošću i sramežljivošću

Izabela Sorić

30.09.2004.

Matilda Nikolić

Ispitivanje anksioznosti i depresivnosti kod djece s glavoboljama

Anita Vulić-Prtorić

04.11.2004.

Daniela Ivanšić

Znanje o spolnosti i rizično ponašanje adolescenata

Katica Lacković-Grgin

22.11.2004.

Ivica Medanić

Ispitivanje nekih aspekata mobbinga u radnim organizacijama

Ilija Manenica

22.12.2004.

2005

Nikolina Žunić

Strategije suočavanja sa stresom kod djece oboljele od astme

Anita Vulić-Prtorić

11.04.2005.

Nebojša Stanković

Mjerenje Eriksonovih komponenti ličnosti inventarom psihosocijalnog balansa

Katica Lacković-Grgin

25.05.2005.

Tomislav Rončević

Anksioznost i depresivnost kod djece oboljele od astme

Anita Vulić-Prtorić

15.07.2005.

Marina Gavrančić

Adaptacija i provjera nekih metrijskih osobina skale za mjerenje lokusa kontrole uzimanja alkohola

Ana Proroković

18.07.2005.

Vlatka Nimac

Fizička atraktivnost i stil odijevanja u relaciji sa školskim postignućem srednjoškolaca

Izabela Sorić

18.07.2005.

Nera Birkić

Tomkinsonova skala ideološke orijentacije: Neki aspekti konstruktne valjanosti

Ana Proroković

19.07.2005.

Josipa Bubalo

Odnos smisla života, depresivnosti i uporabe sredstava ovisnosti u adolescenciji

Anita Vulić-Prtorić

19.07.2005.

Janina Pavić

Kvaliteta interakcije učenik-nastavnik u privatnim i državnim srednjim školama

Izabela Sorić

19.07.2005.

Marija Galić

Samoregulacija učenja tijekom glazbenog školovanja

Izabela Sorić

24.10.2005.

Amalija Hrepić

Ispitivanje anksioznosti i percepcije obiteljskih odnosa kod djece s ponavljajućom abdominalnom boli

Anita Vulić-Prtorić

21.11.2005.

Andrea Pupić-Bakrač

/Ne/stabilnost samopoštovanja u odrasloj dobi: uloga stresnih životnih događaja i osobne kontrole

Zvjezdan Penezić

21.11.2005.

Željka Zdravković

Stres i suočavanje sa stresom kod djece sa ponavljajućom abdominalnom boli

Anita Vulić-Prtorić

01.12.2005.

2006

Maja Pelicarić

Strukturirane aktivnosti u slobodno vrijeme u relaciji sa školskim uspjehom i samopoštovanjem

Izabela Sorić

27.03.2006.

Antonija Nogalo

Organizacijska klima u privatnim i državnim srednjim školama

Ana Proroković

12.04.2006.

Melita Jerolimov

Neke osobine kreativne ličnosti

Izabela Sorić

07.07.2006.

Branka Bartolić

Konstrukcija i validacija upitnika agresivnosti za djecu i adolescente

Anita Vulić-Prtorić

11.07.2006.

Dora Srdelić

Obiteljske interakcije i depresivnost kod djece pomoraca

Anita Vulić-Prtorić

13.07.2006.

Ivona Babić

Atribucije školskog postignuća kod učenika s različitim sociodemografskim karakteristikama

Izabela Sorić

13.07.2006.

Sandra Nakić

Kvantifikacija težine mentalnih zadataka

Ilija Manenica

26.09.2006.

Andrijana Bačinić

Ispitivanje prilagodbe na umirovljenje

Zvjezdan Penezić

09.10.2006.

Tina Kvartuč

Izloženost zlostavljanju na radnom mjestu i vjerovanje u pravedan svijet

Vera Ćubela Adorić

22.11.2006.

Ivona Bumbak

Neke osobine ličnosti u selekcijskoj i neselekcijskoj situaciji

Ana Proroković

21.12.2006.

Antica Petričić

Suočavanje s dijabetesom u relaciji s nekim crtama ličnosti, zadovoljstvom životom i socijalnom podrškom

Anita Vulić-Prtorić

21.12.2006.

2007

Ines Roso

Značenje uloge baka i djedova-provjera modela Helen Kivnick

Zvjezdan Penezić

11.01.2007.

Tea Kurjak

Validacija skale hiperaktivnosti-impulzivnosti-pažnje- HIP za adolescente

Ana Proroković

26.01.2007.

Marijana Šunjić

Povezanost autoritarnosti sa stavovima prema homoseksualnim osobama i osobama s tjelesnim teškoćama

Vera Ćubela Adorić

29.01.2007.

Ana Ražov

Odnos između nasilja među djecom u školi, empatije i kvalitete obiteljskih interakcija

Anita Vulić-Prtorić

15.03.2007.

Marina Jurkin

Kvaliteta odnosa među braćom i sestrama u odrasloj dobi

Vera Ćubela Adorić

04.04.2007.

Đurđica Petrešević

Učeničke emocije tijekom različitih faza samoregulacije učenja

Izabela Sorić

04.04.2007.

Roberta Crnčić

Prediktori navika hranjenja kod adolescentica

Anita Vulić-Prtorić

20.06.2007.

Ana Brečić

Diferencijacija mentalne i motorne komponente opterećenja u zadacima Fittsovog tappinga

Ilija Manenica

29.06.2007.

Jelena Martinović

Osobna kontrola razvoja, osjećaj koherentnosti i zadovoljstvo životom kod osoba oboljelih od nekih kroničnih bolesti

Zvjezdan Penezić

18.07.2007.

Renata Dražović

Motivacijska orijentacije i suočavanje s neuspjehom u školi

Izabela Sorić

19.07.2007.

Jelena Jurević

Obrasci slaganja među partnerima u procjeni bračnog funkcioniranja i percepcija opće kvalitete braka

Vera Ćubela Adorić

11.10.2007.

Zrinka Mužinić-Bikić

Primarni i sekundarni pokazatelji ratnog stresa

Anita Vulić-Prtorić

18.10.2007.

 

2008

Ivana Škegro

Radne vrijednosti i zadovoljstvo poslom na područjima posebne državne skrbi

Ana Proroković

14.01.2008.

Ivana Rak

Provjera nekih aspekata motivacije za rad: ponašanja pripadnosti organizaciji

Zvjezdan Penezić

08.02.2008.

Davor Juranić

Neki korelati obrambenih mehanizama u studentskoj populaciji

Anita Vulić-Prtorić

27.02.2008.

Mirjana Gaurina

Odnos između vjerovanja u pravedan svijet i nekih pokazatelja subjektivne dobrobiti

Vera Ćubela Adorić

02.04.2008.

Tajana Zubčić

Obiteljske i neke osobne značajke u relaciji s navikama hranjenja kod adolescentica

Anita Vulić-Prtorić

05.05.2008.

Jelena Levačić

Odnos privrženosti kućnim ljubimcima, nekih aspekata mentalnog zdravlja te generativnosti kod vlasnika pasa

Zvjezdan Penezić

26.05.2008.

Ana Šuto

Diferencijacija mentalne i motorne komponente u zadacima Fittsovog tappinga

Ilija Manenica

03.07.2008.

Marta Jović

Strategije suočavanja sa stresom i kvaliteta života djece oboljele od dijabetesa

Anita Vulić-Prtorić

09.09.2008.

Ana Šimunić

Konflikt radne i obiteljske uloge kod žena koje rade u smjenama

Ljiljana Gregov

15.10.2008.

2009.

Tanja Gulan

Utjecaj padeža na vrijeme prepoznavanja riječi

Zvjezdan Penezić

2009

Marijana Košutić

Zadovoljstvo poslom i sklonost traženju uzbuđenja kod civilnih pilota

Zvjezdan Penezić

2009

Nikolina Marić

Razlike u školskom samopoimanju kod učenika srednjih škola

Izabela Sorić

2009

Vanja Marinković

Odnos simptoma anksioznosti i depresije s dimenzija ličnosti u studentskoj populaciji

Anita Vulić-Prtorić

2009

Danijela Oštrić

Samootkrivanje o seksualnosti različitim osobama – neke metrijske karakteristike skale i provjera spolnih razlika

Zvjezdan Penezić

2009

Lucijana Rupić

Načini suočavanja s mobbingom i zdravstveni status medicinskih sestara

Nataša Šimić

2009