Odjel za psihologiju
Informacije

Popis diplomiranih studenata od 2000. do 2009.

 

Ime i prezime

Naslov

Godina

Stipe Živaljić

Neka obilježja izostanaka s posla u tekstilnoj industriji

2000.

Željko Tomljenović

Anksioznost u odnosu na dob, spol i školski uspjeh

2000.

Andrea Rakić

Zadovoljstvo brakom i atribucije negativnog ponašanja partnera

2000.

Marija Ledenko

Odnos depresivnosti, asertivnosti i percepcije socijalne podrške kod djece

2000.

Luka Marinović

Usporedba triju skala dječje depresije s obzirom na njihove psihometrijske karakteristike

2000.

Edina Košta

Utjecaj stresnih životnih događaja i atribucijskog stila na anksioznost djece osnovnoškolske dobi

2000.

Željka Turčinov

Depresivnost u dječjoj dobi u odnosu na kvalitetu obiteljskih interakcija

2000.

Ira Milišić

Strategije učenja u relaciji s inteligencijom i školskim samopoimanjem

2000.

Danijela Šunjić

Odnos dječjeg lokusa kontrole i depresivnosti

2000.

Nikolina Korljan

Povezanost stavova prema homoseksualnim osobama s religioznošću i nekim sociodemografskim značajkama

2000.

Ina Reić

Odnos nekih aspekata izvođenja pokreta i parametara efikasnosti

2000.

Dragana Pleslić

Odnos stavova prema radu i radnih vrijednosti sa zadovoljstvom u poslu i zadovoljstvom u životu kod medicinskih sestara

2000.

Daniela Valčić

Odnos afilijativne motivacije i prisnosti u prijateljstvu kod adolescenata

2000.

Aleksandar Pinto

Odnos agresivnosti i kvalitete obiteljske interakcije kod djece osnovnoškolske  dobi

2000.

Ana Svetić

Ispitivanje odnosa asertivnosti i ispitne anksioznosti i školskog uspjeha kod djece osnovnoškolske dobi

2000.

Marijana Plavšin

Relacija između generalnog vjerovanja u pravedan svijet i kvalitete življenja s obzirom na radni status ispitanika

2001.

Andreana Bučić

Odnos kreativnosti, inteligencije i školskog uspjeha kod mlađih adolescenata

2001.

Ivana Tucak Generativnost u odrasloj dobi u relaciji s ishodima ranijih stadija razvoja, nekim sociodemografskim varijablama, životnim zadovoljstvom i percepcijom osobne (ne)kompetentnosti 2001.

Matilda Nobilo

Strategije suočavanja s usamljenošću kod osoba različitih sociodemografskih karakteristika

2001.

Ivana Moranduzzo

Strategije suočavanja, samopoštovanje i anksioznost kod djece s astmom

2001.

Nataša Kekez

Način suočavanja sa stresom kod adolescenata u odnosu na optimizam i pesimizam

2001.

Tina Pavin

Odnos načina suočavanja sa stresom kod djece i nekih osobina ličnosti

2001.

Slavica Šimić

Neke osobine ličnosti, stavovi i način ocjenjivanja kod nastavnika u osnovnoj školi

2001.

Ana Roje

Socijalni odnosi i psihološko funkcioniranje starijih osoba različitog rezidencijalnog statusa

2001.

Katija Kalebić

Konstrukcija i validacija upitnika za ispitivanje PMS-a

2002.

Danijel Perinčić

Neki korelati postnatalne depresije

2002.

Anita Perica

Odnos anksioznosti, neuroticizma i predmenstrualnog sindroma

2002.

Jelena Dadić

Samostišavanje, emocionalno izbjegavanje, depresija i osjećaj koherentnosti kod osoba oboljelih od malignih neoplazmi

2002.

Ivona Mikulandra

Izvori radnog stresa, način ocjenjivanja i zadovoljstvo poslom kod nastavnika u osnovnoj školi

2002.

Ana Slavić

Promjene parametara sinus aritmije u funkciji promjena rezidualnog mentalnog kapaciteta

2002.

Sanja Mihaljević

Ispitivanje relacijskog i profesionalnog identiteta adolescenata

2002.

Maja Milković

Anksioznost, stres i samopoštovanje kod adolescenata

2002.

Marija Senjanin

Ispitivanje nekih aspekata motivacije kod sportaša

2002.

Narcisa Lovrić

Stavovi adolescenata prema tjelesnom nasilju nad ženama i percipirana kvaliteta interakcije s roditeljima

2003.

Anijana Lelas

Predviđanje partnerovih samoprocjena u različitim domenama i zadovoljstvo brakom

2003.

Ivana Knezović

Odnos socijalne i separacijske anksioznosti, stresa i samopoštovanja kod djece osnovnoškolske dobi

2003.

Ivica Milanja

Nadarenost učenika četvrtih razreda osnovne škole: identifikacija i neki korelati

2003.

Ivana Pokrovac

Odnos intrinzične i ekstrinzične religioznosti sa životnim ciljevima i zadovoljstvom životom

2003.

Anita Kovačević

Samostišavanje, privrženost i zadovoljstvo u bračnim odnosima

2003.

Sandra Zelić

Provjera nekih psihometrijskih osobina Upitnika automatskih misli

2003.

Tatjana Baradić

Odnos altruizma, agresivnosti i školskog uspjeha kod djece osnovnoškolske dob

2004.

Ivana Raffaelli

Roditeljski stil u relaciji sa samoregulacijom učenja i samopoštovanjem učenika

2004.

Valerija Kramar

Odnos samoefikasnosti, agresivnosti i obiteljskih interakcija kod djece osnovnoškolske dobi

2004.

Nikolina Franić

Strah od uspjeha i strah od neuspjeha u relaciji s lokusom kontrole, samopoštovanjem i nekim obiteljskim varijablama

2004.

Tina Pešušić

Emocionalna inteligencija i agresivnost adolescenata

2004.

Ivana Korana Fiamengo

Skala govorničkog samopouzdanja: adaptacija i provjera nekih psihometrijskih značajki

2004.

Tatjana Ninić

Odnos altruizma, agresivnosti i školskog uspjeha kod djece osnovnoškolske dobi

2004.

Ivana Mikulandra

Strategije učenja u relaciji sa samoefikasnošću i sramežljivošću

2004.

Matilda Nikolić

Ispitivanje anksioznosti i depresivnosti kod djece s glavoboljama

2004.

Daniela Ivanšić

Znanje o spolnosti i rizično ponašanje adolescenata

2004.

Ivica Medanić

Ispitivanje nekih aspekata mobbinga u radnim organizacijama

2004.

Nikolina Žunić

Strategije suočavanja sa stresom kod djece oboljele od astme

2005.

Nebojša Stanković

Mjerenje Eriksonovih komponenti ličnosti inventarom psihosocijalnog balansa

2005.

Tomislav Rončević

Anksioznost i depresivnost kod djece oboljele od astme

2005.

Marina Gavrančić

Adaptacija i provjera nekih metrijskih osobina skale za mjerenje lokusa kontrole uzimanja alkohola

2005.

Vlatka Nimac

Fizička atraktivnost i stil odijevanja u relaciji sa školskim postignućem srednjoškolaca

2005.

Nera Birkić

Tomkinsonova skala ideološke orijentacije: Neki aspekti konstruktne valjanosti

2005.

Josipa Bubalo

Odnos smisla života, depresivnosti i uporabe sredstava ovisnosti u adolescenciji

2005.

Janina Pavić

Kvaliteta interakcije učenik-nastavnik u privatnim i državnim srednjim školama

2005.

Marija Galić

Samoregulacija učenja tijekom glazbenog školovanja

2005.

Amalija Hrepić

Ispitivanje anksioznosti i percepcije obiteljskih odnosa kod djece s ponavljajućom abdominalnom boli

2005.

Andrea Pupić-Bakrač

(Ne)stabilnost samopoštovanja u odrasloj dobi: uloga stresnih životnih događaja i osobne kontrole

2005.

Željka Zdravković

Stres i suočavanje sa stresom kod djece sa ponavljajućom abdominalnom boli

2005.

Maja Pelicarić

Strukturirane aktivnosti u slobodno vrijeme u relaciji sa školskim uspjehom i samopoštovanjem

2006.

Antonija Nogalo

Organizacijska klima u privatnim i državnim srednjim školama

2006.

Melita Jerolimov

Neke osobine kreativne ličnosti

2006.

Branka Bartolić

Konstrukcija i validacija upitnika agresivnosti za djecu i adolescente

2006.

Dora Srdelić

Obiteljske interakcije i depresivnost kod djece pomoraca

2006.

Ivona Babić

Atribucije školskog postignuća kod učenika s različitim sociodemografskim karakteristikama

2006.

Sandra Nakić

Kvantifikacija težine mentalnih zadataka

2006.

Andrijana Bačinić

Ispitivanje prilagodbe na umirovljenje

2006.

Tina Kvartuč

Izloženost zlostavljanju na radnom mjestu i vjerovanje u pravedan svijet

2006.

Ivona Bumbak

Neke osobine ličnosti u selekcijskoj i neselekcijskoj situaciji

2006.

Antica Petričić

Suočavanje s dijabetesom u relaciji s nekim crtama ličnosti, zadovoljstvom životom i socijalnom podrškom

2006.

Ines Roso

Značenje uloge baka i djedova: provjera modela Helen Kivnick

2007.

Tea Kurjak

Validacija skale hiperaktivnosti, impulzivnosti, pažnje (HIP) za adolescente

2007.

Marijana Šunjić

Povezanost autoritarnosti sa stavovima prema homoseksualnim osobama i osobama s tjelesnim teškoćama

2007.

Ana Ražov

Odnos između nasilja među djecom u školi, empatije i kvalitete obiteljskih interakcija

2007.

Marina Jurkin

Kvaliteta odnosa među braćom i sestrama u odrasloj dobi

2007.

Đurđica Petrešević

Učeničke emocije tijekom različitih faza samoregulacije učenja

2007.

Roberta Crnčić

Prediktori navika hranjenja kod adolescentica

2007.

Ana Brečić

Diferencijacija mentalne i motorne komponente opterećenja u zadacima Fittsovog tappinga

2007.

Jelena Martinović

Osobna kontrola razvoja, osjećaj koherentnosti i zadovoljstvo životom kod osoba oboljelih od nekih kroničnih bolesti

2007.

Renata Dražović

Motivacijska orijentacije i suočavanje s neuspjehom u školi

2007.

Jelena Jurević

Obrasci slaganja među partnerima u procjeni bračnog funkcioniranja i percepcija opće kvalitete braka

2007.

Zrinka Mužinić-Bikić

Primarni i sekundarni pokazatelji ratnog stresa

2007.

Ivana Škegro

Radne vrijednosti i zadovoljstvo poslom na područjima posebne državne skrbi

2008.

Ivana Rak

Provjera nekih aspekata motivacije za rad: ponašanja pripadnosti organizaciji

2008.

Davor Juranić

Neki korelati obrambenih mehanizama u studentskoj populaciji

2008.

Mirjana Gaurina

Odnos između vjerovanja u pravedan svijet i nekih pokazatelja subjektivne dobrobiti

2008.

Tajana Zubčić

Obiteljske i neke osobne značajke u relaciji s navikama hranjenja kod adolescentica

2008.

Jelena Levačić

Odnos privrženosti kućnim ljubimcima, nekih aspekata mentalnog zdravlja te generativnosti kod vlasnika pasa

2008.

Ana Šuto

Diferencijacija mentalne i motorne komponente u zadacima Fittsovog tappinga

2008.

Marta Jović

Strategije suočavanja sa stresom i kvaliteta života djece oboljele od dijabetesa

2008.

Ana Šimunić

Konflikt radne i obiteljske uloge kod žena koje rade u smjenama

2008.

Tanja Gulan

Utjecaj padeža na vrijeme prepoznavanja riječi

2009.

Marijana Košutić

Zadovoljstvo poslom i sklonost traženju uzbuđenja kod civilnih pilota

2009.

Nikolina Marić

Razlike u školskom samopoimanju kod učenika srednjih škola

2009.

Vanja Marinković

Odnos simptoma anksioznosti i depresije s dimenzija ličnosti u studentskoj populaciji

2009.

Danijela Oštrić

Samootkrivanje o seksualnosti različitim osobama: neke metrijske karakteristike skale i provjera spolnih razlika

2009.

Lucijana Rupić

Načini suočavanja s mobbingom i zdravstveni status medicinskih sestara

2009.