Odjel za psihologiju

Diplomirani od 2010.

Ime i prezime

Naslov

Mentor

 

2010.

 

Manda Babić

Državna matura i zadovoljstvo životom kod adolescenata

Zvjezdan Penezić

 

Ana Bavčević

Utjecaj dojenja na psihički razvoj male djece

Izabela Sorić

 

Vanja Gršković

Ispitivanje odnosa emocionalne inteligencije i emocionalne kreativnosti

Izabela Sorić

 

Mate Juric

Intelektualne sposobnosti i Eysenckove dimenzije ličnosti u selekcijskoj i neselekcijskoj situaciji

Ana Proroković

 

Sabina Kavur

Odnos različitih aspekata motivacije i agresivnosti kod profesionalnih nogometaša

Izabela Sorić

 

Ivana Matić

Ispitivanje preferiranih karakteristika kod potencijalnog partnera

Zvjezdan Penezić

 

Iva Matijašić

Ispitivanje odnosa eksternaliziranih problema agresivnosti i hiperaktivnosti

Anita Vulić-Prtorić

 

Karmen Matković

Samoregulacija učenja i percepcija roditeljskog ponašanja u relaciji s akademskim uspjehom studenata

Izabela Sorić

 

Lucija Mičić

Percepcija pravednosti odnosa s bračnim partnerom tijekom tranzicije u roditeljstvo

Vera Ćubela Adorić

 

Iva Mikulić

Stavovi prema radu i organizaciji u kontekstu bonusnog sustava nagrađivanja

Ljiljana Gregov

 

Danijela Ožaković

Socioseksualnost i neke osobine ličnosti kod osoba različite seksualne orijentacije

Zvjezdan Penezić

 

Irena Pavela

Ispitivanje razlika u ljubomori s obzirom na spol ispitanika

Nataša Šimić

 

Ariana Pavić

Neki aspekti spacijalnih sposobnosti s obzirom na spol

Ana Proroković

 

Antonia Salvesani

Efekti faza menstrualnog ciklusa kontroliranog/nekontroliranog oralnom kontracepcijom na učinak u nekim kognitivnim zadacima

Ana Proroković

 

Anđela Smolić-Ročak

Odnos obrambenih mehanizama, strategija suočavanja i dimenzija ličnosti

Ivana Tucak Junaković

 

Zvonimir Šimić

Odnos neuroticizma, dentalne anksioznosti i boli kod stomatoloških pacijenata

Nataša Šimić

 

Lucija Šoša

Ispitivanje razlika u suočavanju sa stresom kod adolescenata s obzirom na spol i rodnu ulogu

Anita Vulić-Prtorić

 

Marija Eva Ugrina

Procjena privlačnosti muških lica u različitim fazama menstrualnog ciklusa

Nataša Šimić

 

2011.

 

Davor Baštanić

Cerebralna lateralizacija i efikasnost u zadacima Stroopovog efekta

Ilija Manenica

 

Marija Bilić

Utjecaj pozitivnog i negativnog perfekcionizma na funkcioniranje pojedinca

Zvjezdan Penezić

 

Deni Bužančić

Neki prediktori psihosomatskih simptoma kod studenata

Anita Vulić-Prtorić

 

Maja Dujmov

Ljubomora u romantičnim vezama: odnos s nekim osobnim i relacijskim varijablama

Zvjezdan Penezić

 

Marija Gradečak

Povezanost roditeljskih stilova ponašanja i vršnjačkih usporedbi s manifestacijom simptoma socijalne anksioznosti kod adolescenata

Anita Vulić-Prtorić

 

Ines Jakelić

Sociodemografski i relacijski korelati prokreativnog identiteta mladih

Marina Nekić

 

Ivna Juranić

Povezanost tendencije idealiziranja braka s bračnom stabilnošću i zadovoljstvom tijekom tranzicije u roditeljstvo

Vera Ćubela Adorić

 

Ivan Karamatić

Efekti mentalnog opterećenja na parametre srčane aktivnosti kod ispitanica tipa A ličnosti

Ilija Manenica

 

Ivana Kero

Psihološka prilagodba učenika i studenata tijekom tranzicije u srednju školu i na studij

Zvjezdan Penezić

 

Maja Kokorić

Percepcija bračnih uloga i obiteljskih odnosa kod zaposlenih supružnika

Ljiljana Gregov

 

Rafaela Kovač

Uspješnost rješavanja bračnih konflikata u zadovoljstvo brakom tijekom tranzicije u roditeljstvo

Vera Ćubela Adorić

 

Helena Maleš

Konflikt radne i obiteljske uloge kod zaposlenih supružnika

Ljiljana Gregov

 

Lucija Marnika

Kognitivne strategije suočavanja s boli

Nataša Šimić

 

Jelena Milaković

Odnos općih vrijednosti i konflikta radne i obiteljske uloge

Ljiljana Gregov

 

Jelena Plavčić

Razlike u kardiovaskularnim i elektrodermalnim reakcijama na ugodne i neugodne vidne podražaje

Ilija Manenica

 

Petromila Vugdelija

Neki sociodemografski i relacijski korelati bračne stabilnosti tijekom tranzicije u roditeljstvo

Vera Ćubela Adorić

 

2012.

 

Iva Ahmeti

Odnos dimenzija ličnosti i nekih aspekata zadovoljstva studiranjem

Zvjezdan Penezić

 

Anamarija Buljevac

Odnos procesa prepoznavanja lica i procesa prepoznavanja facijalnih ekspresija

Pavle Valerjev

 

Ivana Dujić

Utjecaj smjenskog rada na društveni i obiteljski život radnika

Ljiljana Gregov

Komentor: Ana Slišković

 

Sara Findrik

Uloga dimenzija privrženosti i samootkrivanja u objašnjenju zadovoljstva u ljubavnim vezama

Marina Nekić

 

Lea Ivuša

Tipovi iskustava nepravde u odrasloj dobi: provjera valjanosti Finkelove taksonomije nepravde na uzorku hrvatskih ispitanika

Vera Ćubela Adorić

 

Marija Juravić

Povezanost vertikalne pozicije u prostoru i apstraktnog pojma moći

Pavle Valerjev

 

Anja Jurić

Prilagodba na studij u odnosu na neke sociodemografske pokazatelje

Anita Vulić-Prtorić

 

Goran Kalamiza

Efekti priminga, završetka rečenice i pogodnosti metafore na fluentnost procesiranja metafore

Pavle Valerjev

 

Daria Kevrić

Neki korelati zadovoljstva životom kod pomoraca

Zvjezdan Penezić

 

Irena Knežević

Odnos salijentnosti i konflikta radnih i obiteljskih uloga kod zaposlenih žena i muškaraca

Ljiljana Gregov

 

Vedran Lešić

Neke odrednice i korelati uspješnosti u zadatku „lice u gomili“

Vera Ćubela Adorić

 

Matija Mesić

Osobine ličnosti, kompetitivna anksioznost i suočavanje sa stresom kod sportaša

Nataša Šimić

 

Ana Morić

Privrženost, samostišavanje i neki aspekti seksualnosti u relaciji sa seksualnim samopoimanjem

Marina Nekić

 

Marija Novoselić

Odnos subjektivne dobi s osobinama ličnosti i zdravljem

Ivana Tucak-Junaković

 

Suzana Prenđa

Psihometrijska validacija Inventara stilova mišljenja

Ana Proroković

 

Linda Savari

Ispitivanje nasilničkog ponašanja, depresivnosti i strategija suočavanja u uzorku adolescenata

Anita Vulić-Prtorić

 

Ivana Trogrlić

Dosada u školi: Odnos darovitosti, dosade i školskog postignuća

Izabela Sorić

 

2013

 

Marija Lisica

Odnos emocionalne inteligencije i značajki ličnosti kod studenata

Zvjezdan Penezić

 

Luka Gerić

Ispitivanje povezanosti osobnih psiholoških varijabli i srčanog infarkta

Anita Vulić-Prtorić

 

Antonija Ražnjević

Utjecaj horizontalne orijentacije podražaja i pozicije ruku na motornu izvedbu

Pavle Valerjev

 

Marija Majić

Utjecaj doba dana i dimenzije jutarnjosti – večernjosti na izvedbu u zadacima verbalne fluentnosti i mentalnog rotiranja

Nataša Šimić

 

Tijana Mlakić

Odnos između ljubomore i dimenzija ličnosti ekstraverzije i neuroticizma kod muškaraca i žena

Nataša Šimić

 

Zlatko Bajić

Povezanost emocionalne inteligencije i samopoštovanja učenika s emocijama i nasiljem doživljenim u školi

Izabela Sorić

 

Ana Vučković

Osjetljivost na emocionalnu i seksualnu nevjeru kod muškaraca i žena u mlađoj i kasnijoj odrasloj dobi

Nataša Šimić

 

Andrea Tucaković

Osobine ličnosti i traženje uzbuđenja kod aktivnih sportaša i osoba koje se ne bave sportom

Zvjezdan Penezić

 

Ivana Dumanić

Neke osobine ličnosti ekstremnih sportaša

Anita Vulić-Prtorić

 

Laura Grdović

Važnost fizičke atraktivnosti kandidata u procesu zapošljavanja

Ljiljana Gregov

 

Jelena Damjanović

Prediktori stresa i depresivnosti kod parova koji su u procesu medicinski potpomognute oplodnje

Marina Nekić

 

Luka Gerić

Ispitivanje povezanosti osobnih psiholoških varijabli i srčanog infarkta

Anita Vulić-Prtorić

 

Marija Colić

Učestalost i odrednice provođenja dijeti kod adolescenata

Zvjezdan Penezić

.pdf

2014

 

Ena Poljičak

Procjena kvalitete primarne zdravstvene zaštite iz perspektive liječnika i njihovih pacijenata

Ljiljana Gregov

Komentor: Ana Slišković

.pdf

Mia Erceg

Uloga obrazovnih aspiracija i očekivanja te ponašanja roditelja u objašnjenju perfekcionizma njihove djece

Ana Slišković

 .pdf

Nikolina Savić

Vrste kupovine i žaljenje zbog kupovine u okviru različitih vremenskih perspektiva

 Zvjezdan Penezić

 .pdf

Adam Matić

Neuronski sustav za koordinaciju vida, pokreta i dodira - analiza robotskog modela baziranog na teoriji kontrole percepcije

Pavle Valerjev

 .pdf

Lucija Škrokov

Uloga socioekonomskog statusa obitelji u objašnjenju internaliziranih i eksternaliziranih problema i školskog uspjeha kod mlađih adolescenata

Ana Slišković

 .pdf

Marina Juković

Mudrost, socijalne usporedbe i donošenje odluka s obzirom na iskustvo životnog žaljenja

Zvjezdan Penezić

 .pdf

Margareta Medić

Privrženost roditeljima i partnerima kod studenata čiji roditelji ne žive zajedno

Anita Vulić-Prtorić

.pdf