Odjel za psihologiju
Informacije

Popis diplomiranih studenata od 2010. do 2014.

 

Ime i prezime Naslov Godina
Manda Babić Državna matura i zadovoljstvo životom kod adolescenata 2010.
Ana Bavčević Utjecaj dojenja na psihički razvoj male djece 2010.
Vanja Gršković Ispitivanje odnosa emocionalne inteligencije i emocionalne kreativnosti 2010.
Mate Jurić Intelektualne sposobnosti i Eysenckove dimenzije ličnosti u selekcijskoj i neselekcijskoj situaciji 2010.
Sabina Kavur Odnos različitih aspekata motivacije i agresivnosti kod profesionalnih nogometaša 2010.
Ivana Matić Ispitivanje preferiranih karakteristika kod potencijalnog partnera 2010.
Iva Matijašić Ispitivanje odnosa eksternaliziranih problema agresivnosti i hiperaktivnosti 2010.
Karmen Matković Samoregulacija učenja i percepcija roditeljskog ponašanja u relaciji s akademskim uspjehom studenata 2010.
Lucija Mičić Percepcija pravednosti odnosa s bračnim partnerom tijekom tranzicije u roditeljstvo 2010.
Iva Mikulić Stavovi prema radu i organizaciji u kontekstu bonusnog sustava nagrađivanja 2010.
Danijela Ožaković Socioseksualnost i neke osobine ličnosti kod osoba različite seksualne orijentacije 2010.
Irena Pavela Ispitivanje razlika u ljubomori s obzirom na spol ispitanika 2010.
Ariana Pavić Neki aspekti spacijalnih sposobnosti s obzirom na spol 2010.
Antonia Salvesani

Efekti faza menstrualnog ciklusa (ne)kontroliranog oralnom kontracepcijom na učinak u nekim kognitivnim zadacima

2010.
Anđela Smolić-Ročak Odnos obrambenih mehanizama, strategija suočavanja i dimenzija ličnosti 2010.
Zvonimir Šimić Odnos neuroticizma, dentalne anksioznosti i boli kod stomatoloških pacijenata  2010.
Lucija Šoša Ispitivanje razlika u suočavanju sa stresom kod adolescenata s obzirom na spol i rodnu ulogu 2010.
Marija Eva Ugrina Procjena privlačnosti muških lica u različitim fazama menstrualnog ciklusa 2010.
Davor Baštanić Cerebralna lateralizacija i efikasnost u zadacima Stroopovog efekta 2011.
Marija Bilić Utjecaj pozitivnog i negativnog perfekcionizma na funkcioniranje pojedinca 2011.
Deni Bužančić Neki prediktori psihosomatskih simptoma kod studenata 2011.
Maja Dujmov Ljubomora u romantičnim vezama: odnos s nekim osobnim i relacijskim varijablama 2011.
Marija Gradečak Povezanost roditeljskih stilova ponašanja i vršnjačkih usporedbi s manifestacijom simptoma socijalne anksioznosti kod adolescenata 2011.
Ines Jakelić Sociodemografski i relacijski korelati prokreativnog identiteta mladih 2011.
Ivna Juranić Povezanost tendencije idealiziranja braka s bračnom stabilnošću i zadovoljstvom tijekom tranzicije u roditeljstvo 2011.
Ivan Karamatić Efekti mentalnog opterećenja na parametre srčane aktivnosti kod ispitanica tipa A ličnosti 2011.
Ivana Kero Psihološka prilagodba učenika i studenata tijekom tranzicije u srednju školu i na studij 2011.
Maja Kokorić Percepcija bračnih uloga i obiteljskih odnosa kod zaposlenih supružnika 2011.
Rafaela Kovač Uspješnost rješavanja bračnih konflikata u zadovoljstvo brakom tijekom tranzicije u roditeljstvo 2011.
Helena Maleš Konflikt radne i obiteljske uloge kod zaposlenih supružnika 2011.
Lucija Marnika Kognitivne strategije suočavanja s boli 2011.
Jelena Milaković Odnos općih vrijednosti i konflikta radne i obiteljske uloge 2011.
Jelena Plavčić Razlike u kardiovaskularnim i elektrodermalnim reakcijama na ugodne i neugodne vidne podražaje 2011.
Petromila Vugdelija Neki sociodemografski i relacijski korelati bračne stabilnosti tijekom tranzicije u roditeljstvo 2011.
Iva Ahmeti Odnos dimenzija ličnosti i nekih aspekata zadovoljstva studiranjem 2012.
Anamarija Buljevac Odnos procesa prepoznavanja lica i procesa prepoznavanja facijalnih ekspresija 2012.
Ivana Dujić Utjecaj smjenskog rada na društveni i obiteljski život radnika 2012.
Sara Findrik Uloga dimenzija privrženosti i samootkrivanja u objašnjenju zadovoljstva u ljubavnim vezama  2012.
Lea Ivuša Tipovi iskustava nepravde u odrasloj dobi: provjera valjanosti Finkelove taksonomije nepravde na uzorku hrvatskih ispitanika 2012.
Marija Juravić Povezanost vertikalne pozicije u prostoru i apstraktnog pojma moći 2012.
Anja Jurić Prilagodba na studij u odnosu na neke sociodemografske pokazatelje 2012.
Goran Kalamiza Efekti priminga, završetka rečenice i pogodnosti metafore na fluentnost procesiranja metafore 2012.
Daria Kevrić Neki korelati zadovoljstva životom kod pomoraca 2012.
Irena Knežević Odnos salijentnosti i konflikta radnih i obiteljskih uloga kod zaposlenih žena i muškaraca 2012.
Vedran Lešić Neke odrednice i korelati uspješnosti u zadatku „lice u gomili“ 2012.
Matija Mesić Osobine ličnosti, kompetitivna anksioznost i suočavanje sa stresom kod sportaša 2012.
Ana Morić Privrženost, samostišavanje i neki aspekti seksualnosti u relaciji sa seksualnim samopoimanjem 2012.
Marija Novoselić Odnos subjektivne dobi s osobinama ličnosti i zdravljem 2012.
Suzana Prenđa Psihometrijska validacija Inventara stilova mišljenja 2012.
Linda Savari Ispitivanje nasilničkog ponašanja, depresivnosti i strategija suočavanja u uzorku adolescenata 2012.
Ivana Trogrlić Dosada u školi: Odnos darovitosti, dosade i školskog postignuća  2012.
Marija Lisica Odnos emocionalne inteligencije i značajki ličnosti kod studenata 2013.
Luka Gerić Ispitivanje povezanosti osobnih psiholoških varijabli i srčanog infarkta 2013.
Antonija Ražnjević Utjecaj horizontalne orijentacije podražaja i pozicije ruku na motornu izvedbu 2013.
Marija Majić Utjecaj doba dana i dimenzije jutarnjosti – večernjosti na izvedbu u zadacima verbalne fluentnosti i mentalnog rotiranja 2013.
Tijana Mlakić Odnos između ljubomore i dimenzija ličnosti ekstraverzije i neuroticizma kod muškaraca i žena 2013.
Zlatko Bajić Povezanost emocionalne inteligencije i samopoštovanja učenika s emocijama i nasiljem doživljenim u školi 2013.
Ana Vučković Osjetljivost na emocionalnu i seksualnu nevjeru kod muškaraca i žena u mlađoj i kasnijoj odrasloj dobi 2013.
Andrea Tucaković Osobine ličnosti i traženje uzbuđenja kod aktivnih sportaša i osoba koje se ne bave sportom 2013.
Ivana Dumanić Neke osobine ličnosti ekstremnih sportaša 2013.
Laura Grdović Važnost fizičke atraktivnosti kandidata u procesu zapošljavanja 2013.
Jelena Damjanović Prediktori stresa i depresivnosti kod parova koji su u procesu medicinski potpomognute oplodnje 2013.
Luka Gerić Ispitivanje povezanosti osobnih psiholoških varijabli i srčanog infarkta 2013.
Marija Colić Učestalost i odrednice provođenja dijeti kod adolescenata 2013.
Ena Poljičak Procjena kvalitete primarne zdravstvene zaštite iz perspektive liječnika i njihovih pacijenata 2014.
Mia Erceg Uloga obrazovnih aspiracija i očekivanja te ponašanja roditelja u objašnjenju perfekcionizma njihove djece 2014.
Sunčica Golubić Odnos emocionalnih kompetencija i profesionalnih interesa u okviru Hollandove teorije izbora zanimanja 2014.
Dario Kovač Ispitavanje vremena reakcija u zadatku Navonovih slova od shizofrenih osoba 2014.
Nikolina Savić Vrste kupovine i žaljenje zbog kupovine u okviru različitih vremenskih perspektiva 2014.
Adam Matić Neuronski sustav za koordinaciju vida, pokreta i dodira - analiza robotskog modela baziranog na teoriji kontrole percepcije 2014.
Lucija Škrokov Uloga socioekonomskog statusa obitelji u objašnjenju internaliziranih i eksternaliziranih problema i školskog uspjeha kod mlađih adolescenata 2014.
Marina Juković Mudrost, socijalne usporedbe i donošenje odluka s obzirom na iskustvo životnog žaljenja 2014.
Margareta Medić Privrženost roditeljima i partnerima kod studenata čiji roditelji ne žive zajedno 2014.
Antonela Bošković Povezanost nekih osobina ličnosti i seksualnog samopoimanja s bračnim zadovoljstvom 2014.
Marija Miočić-Stošić Pamćenje brojeva kod pacijenata sa shizofrenijom 2014.
Mate Mišlov Odnos žaljenja, mehanizama regulacije razvojnih promjena, psihosocijalnog razvoja i procjena razvoja kod osoba različite životne dobi 2014.