Odjel za psihologiju
Informacije

Prof. dr. sc. Izabela Sorić

 

Izabela Sorić diplomirala je 1989. god. na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Njena diplomska radnja "Usporedba dvaju modela kauzalnih atribucija školskog (ne)uspjeha" nagrađena je od Društva Psihologa Hrvatske “Zlatnom značkom Ramira Bujasa” za godinu 1988. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu magistrirala je 1995. godine s temom“Kauzalne atribucije i strategije suočavanja u školskoj situaciji ispitivanja znanja”, a 1998. godine obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom “Provjera osnovnih postavki Weinerove i Lazarusove teorije emocija u školskoj situaciji ispitivanja znanja”.

Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru zaposlila se 1989. godine, na radnom mjestu asistenta-pripravnika. U zvanje mlađeg asistenta izabrana je 1992., a u zvanje višeg asistenta 1998. god. U znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologije, grana školska psihologija i psihologija obrazovanja izabrana je 1999. god., u zvanje izvanrednog profesora 2005. god., u zvanje redovitog profesora 2010. god., te u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju 2015. godine.

Na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru predaje kolegije Edukacijska psihologija (Psihologija učenja i Psihologija poučavanja), Emocije i motivacija u obrazovanju, Uvod u psihologiju inteligencije,  Inteligencija - teorije i mjerenje, Psihologija kreativnosti, Vrednovanje u obrazovanju, Kognitivni razvoj i učenje. U ak. god. 2002/2003. bila je gostujući profesor na Filozofskom fakultetu u Rijeci gdje je predavala Kognitivnu psihologiju. Od kako je počela «bolonjska» reforma aktivno je sudjelovala u kreiranju novog studija psihologije. Koautor je preddiplomskog i diplomskog studija psihologije u Zadru, te bila član nekoliko Povjerenstava čiji je cilj bio izrada i evaluacija novih programa sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru. Aktivno je uključena u osmišljavanje i izvedbu dopunskog pedagoško-psihološkog obrazovanja nastavnika na svim razinama obrazovanja (osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje). Angažirana je na doktorskim studijima iz psihologije na Filozofskim fakultetima u Zagrebu i Rijeci, te na doktorskom studiju pedagogije na Sveučilištu u Zadru. Bila je mentor pri izradi četrdesetak diplomskih i završnih radnji, dvije magistarske i četiri doktorske radnje. Šefica je katedre za edukacijsku psihologiju, a u četiri mandata bila je pročelnica Odjela za psihologiju Sveučilišta u Zadru. U jednom mandatu bila je član Senata Sveučilišta u Zadru, predsjednica Povjerenstva za praćenje kvalitete rada na Sveučilištu u Zadru i član Savjeta sveučilišta u Zadru. Trenutno je član Povjerenstva za izdavačku djelatnost i Vijeća poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zadru, te član Matičnog odbora za društvene znanosti - polje psihologija i Stručnog povjerenstava za priznavanje prava na rad i pristup reguliranoj profesiji stručnoga suradnika psihologa.

Sudjelovala je u nizu istraživanja u sklopu znanstveno-istraživačkih projekata na matičnom Odjelu “Psihologijska istraživanja psihičkih procesa ljudskog ponašanja”  i “Okolinski stresori, medijatori i reakcije na stres). Bila je nositeljica poticajnog projekta Ministarstva znanosti i tehnologije RH za mlade znanstvenike pod nazivom:“Usporedba Weinerove i Lazarusove teorije emocija”. U periodu 2002.-2006. godine bila je voditelj (glavni istraživač) znanstveno-istraživačkog projekta “Uloga kauzalnih atribucija u procesu samoregulacije učenja”, a u periodu 2007-2013. godine projekta “Medijacijska uloga emocija u procesu samoregulacije učenja“. Projekte je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH. Kao predstavnik (kontakt osoba) za Sveučilište u Zadru od 2004. do 2006. bila je angažirana na TEMPUS projektu “Strategic management of staff development at university” (Project ID: C015A04). Bila je suradnik (ekspert za psihologiju) na projektu „Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija“ (broj: HR.3.1.15.-0040) koji je od MZOŠ odobren za financiranje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u periodu 2015.-2016.g. Trenutno je suradnik na projektu „Teachers' emotions and emotion regulation strategies: personal and contextual antecedents and effects on motivation, well-being and relationships with students“ (5035)“ financiranom od Hrvatske zaklade za znanost.

Višegodišnji znanstveno-istraživački rad rezultirao je autorstvom i koautorstvom u nizu znanstvenih i stručnih radova (preko 60) objavljenih u relevantnim psihologijskim časopisima i publikacijama, a neki od tih radova uspješno su prezentirani na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.

U više navrata bila je član/predsjednik Organizacijskog i/ili Programskog odbora međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Dani psihologije u Zadru koji bienalno organizira Odjel za psihologiju u Zadru. Bila je glavni urednik/član uređivačkog odbora zbornika radova sa tog znanstvenog skupa više puta.

Od 1997. godine do njegovog gašenja 2003.godine (zbog promjena nastalih uslijed osnivanja Sveučilišta u Zadru) bila je član Uredništva časopisa “Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru – Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije”, a trenutno je član je Savjeta časopisa Suvremena psihologija. Recenzirala je brojne radove objavljene u domaćim (Radovi FF u Zadru, Psihologijske teme, Suvremena psihologija, Društvena istraživanja, Review of Psychology, Magistra Iadertina) i stranim časopisima (Horizons of Psychology, Social Behavior and Personality, European Journal of Educational Psychology, Learning and Individual Differences, Learning and Instructions). Recenzirala je priručnike za mjerne instrumente, zbornike radova sa znanstveno-stručnih skupova, sveučilišne udžbenike, priručnike i znanstvene monografije. Isto tako bila je recenzent znanstveno-istraživačkih projekta, eksperimentalnih nastavnih programa za osnovnu školu, te prijedloga nastavnog programa za osnovnu školu prema HNOS-u.

Član je Hrvatskog psihološkog društva i European Association for Research on Learning and Instruction. U cilju promicanja struke aktivno je sudjelovala u radu Podružnice HPD u Zadru i to posebice predavanjima na stručnim aktivima školskih psihologa i pedagoga zadarske županije, te na različitim okruglim stolovima u Zadru i šire.

S obzirom na, u današnjem društvu,  sve više izraženu potrebu za cjeloživotnim obrazovanjem neprestano se dalje usavršava i educira (seminar "A second course in Structural Equation Modeling with LISREL"; seminar "Teaching the Process of Inquiry in Psychological Science: Conceptual and Methodological Tools"; seminar iz "Multivarijatnih statističkih metoda"; seminar iz "Strukturalnog modeliranja"; edukacijski program "Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi"; radionica "CARDS projekt 2001: Ljudski potencijali: Strukovno obrazovanje i osposobljavanje"; radionica “Multilevel analyses of cross-national survey data: concepts, strategies and applications”; seminar „Confirmatory Factor Analysis and Structural Equation Modeling with the Program MPLUS“).